Vận động, tập hợp và đoàn kết thanh niên - Cơ sở lý luận và thực tiễn.

In trang

Công tác vận động, tập hợp và đoàn kết các tầng lớp nhân dân, trong đó có thanh niên là công tác chiến lược của Đảng Cộng sản Việt Nam. Kể từ khi thành lập đến nay (3/ 2/ 1930 – 3/2/2011), Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi đó là công tác quan trọng hàng đầu của Đảng.

 

                                                                           

VẬN ĐỘNG, TẬP HỢP VÀ ĐOÀN KẾT THANH NIÊN

CƠ  SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

 

 

  TS. Trần Văn Miều

 

    Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ X đã chỉ rõ: “Đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức, dưới sự lãnh đạo của Đảng là đường lối chiến lược nhất quán của cách mạng Việt Nam; là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

 

    Nghiên cứu công tác vận động, tập hợp và đoàn kết thanh niên dưới góc độ lý luận và thực tiễn nhằm làm rõ tính tất yếu khách quan trong đường lối chiến lược của Đảng.

 

1. Cơ sở lý luận của công tác vận động, tập hợp và đoàn kết thanh niên

 

    Các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác – Lênin đã nghiên cứu  phong trào của giai cấp công nhân và nông dân đãđi đến khẳng định, Đảng của giai cấp công nhân muốn lãnh đạo cách mạng thành công thì phải liên minh chặt chẽ giữa giai cấp công nhân với nông dân và các tầng lớp khác trong xã hội. Đảng phải lấy mục tiêu xây dựng xã hội chủ nghĩa và chủ nghĩa công sản làm cương lĩnh chính trị để vận động và tập hợp quần chúng đi theo Đảng làm cách mạng. Trong thập niên 40 của thế kỷ XIX, khi tiến hành nghiên cứu phong trào của giai cấp công nhân và quần chúng, Mác đã chỉ ra quy luật khách quan mang tính tất yếu lịch sử về sự thành lập các hội của quần chúng: “Hội không phải là kết quả tự nhiên của một bè phái hoặc một học thuyết nào đó. Hội là kết quả của sự phát triển tất yếu của phong trào vô sản, một phong trào, về phía mình, ra đời nhờ những khuynh hướng tự nhiên và không cưỡng lại được của xã hội hiện nay[1]. Trong thời kỳ lãnh đạo cách mạng Nga, Lênin đã kêu gọi Đảng phải nhanh chóng lôi cuốn rộng rãi lực lượng thanh niên. Người chỉ rõ: “Cần có những lực lượng trẻ. Thời chiến, thanh niên sẽ quyết định  kết quả toàn bộ cuộc đấu tranh… Cần phải khẩn trương một cách táo bạo tập hợp và đưa tất cả những người có sáng kiến cách mạng vào hoạt động. Đừng sợ là họ chưa được đào tạo đầy đủ, đừng run trước việc họ chưa có kinh nghiệm và chưa phát triển hoàn toàn[2].

 

    Chủ tịch Hồ Chí Minh là người Việt Nam đầu tiên tiếp cận với học thuyết cách mạng của Mác – Lênin và đã vận dụng sáng tạo thành công vào việc lãnh đạo quần chúng, trong đó có lực lượng thanh niên tham gia phong trào cách mạng.

 

    Trong tư duy lý luận và thực tiễn, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặt nhiệm vụ quan trọng là phải xây dựng được khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Người đã chỉ ra rằng: “Không có gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”. Về lực lượng của cách mạng Việt Nam, Người chỉ rõ: “Trong quá trình cách mạng công, nông, trí cần phải đoàn kết thành một khối”. Quan điểm đó đã trở thành tư tưởng nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “Sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc” mà Đảng ta đã tổng kết.

 

    Thực chất của liên minh giai cấp là để tuyên truyền, giác ngộ làm cho giai cấp công nhân và nông dân cũng như các tầng lớp xã hội khác hiểu về Đảng, hiểu về cuộc đấu tranh giai cấp do giai cấp công nhân làm nòng cốt chính trị, hiểu về con đường tất yếu đi lên chủ nghĩa xã hội.Từ công tác tuyên truyền giác ngộ quần chúng mà Đảng đã hình thành lên chiến lược vận động quần chúng đi theo mình làm cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân, đem chính quyền về tay công nông, đem ruộng đất chia cho nông dân. Phải nói rằng, công tác vận động quần chúng được ra đời trong cuộc đấu tranh cách mạng của Đảng. Từ công tác vận động giác ngộ quần chúng mà Đảng tổng kết thành lý luận của Đảng trong vận động nhân dân. Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ X đã tổng kết cơ sở lý luận về vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân: “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân có vai trò rất quan trọng trong việc vận động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân; đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân; đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các chương trình kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh vào cuộc sống, góp phần xây dựng đồng thuận xã hội”.   

 

    Vận động quần chúng là một khoa học, có liên quan đến nhiều ngành khoa học khác như: triết học, chính trị học, kinh tế học, sử học, giáo dục học, tâm lý học và xã hội học. Do đó, cơ sở lý luận phải đi trước một bước và phải trở thành ngọn đuốc soi đường cho công tác thực tiễn. Đối tượng khoa học của công tác vận động là các phương thức công tác mà Đảng sử dụng để vận động nhân dân. Chủ thể trong công tác vận động quần chúng là Đảng Cộng sản và Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức quần chúng nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trong bài báo Dân vận viết vào ngày 19 tháng 5 năm 1965, để trả lời cho câu hỏi ai và tổ chức nào làm công tác dân vận? Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Tất cả cán bộ chính quyền, tất cả cán bộ đoàn thể và tất cả hội viên của các tổ chức nhân dân (Liên Việt, Việt Minh…) đều phải phụ trách dân vận”. Khách thể của công tác dân vận là các tầng lớp nhân dân Việt Nam kể cả ở trong nước và nước ngoài. Về khách thể của công tác dân vận, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Dân vận là vận động tất cả lực lượng của mỗi người dân không để sót một người nào, góp thành lực lương toàn dân, để thực hành những việc nên làm, những công việc Chính phủ và đoàn thể đã giao”. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh thì tất cả các cơ quan, đơn vị của Đảng, chính quyền, Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân, các lực lượng vũ trang và cán bộ của các cơ quan, đơn vị đó đều là chủ thể của công tác dân vận của Đảng. Và tất cả người Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài đều là  khách thể của công tác dân vận. 

 

    Quá trình vận động quần chúng nhân dân đã làm cho Đảng hiểu rằng, phải tập hợp quần chúng vào trong các tổ chức quần chúng nhân dân để làm cầu nối giữa Đảng với quần chúng nhân dân. Thông qua các tổ chức quần chúng để Đảng tuyên truyền chủ trương, đường lối và chính sách của Đảng. Từ nhận thức khoa học đúng đắn đó mà Đảng đã sáng lập ra các đoàn thể như: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – tổ chức liên minh chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Ngoài ra còn có các tổ chức chính trị – xã hội, nghề nghiệp, xã hội từ thiện và xã hội nhân đạo. Các tổ chức quần chúng ở Việt Nam được tổ chức rộng rãi để tập hợp quần chúng nhân dân và được Đảng giao cho làm nhiệm vụ: công vận, nông vận, thanh vận, phụ vận, trí vận…

 

    Thanh niên Việt Nam là một tầng lớp xã hội rộng lớn, có vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong tất cả các cuộc cách mạng do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, thanh niên bao giờ cũng là lực lượng xung kích, đi đầu. Thanh niên có mặt ở tất cả các giai cấp và các thành phần xã hội. Thanh niên có tiềm năng lớn và là chủ nhân tương lai của đất nước. Khi nghiên cứu về thanh niên, Mác đã đi đến kết luận: “Do những quy luật khách quan của xã hội, thanh niên bao giờ cũng giữ vai trò xã hội quan trọng, trong việc kế thừa và phát triển những thành tựu của người đi trước[3]. Bất kể giai cấp lãnh đạo nào và bất kể thời kỳ nào, thanh niên cũng là đối tượng để các giai cấp tranh thủ và lôi kéo họ về phía mình.

 

    Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra đường lối vận động, tập hợp và đoàn kết các tầng lớp thanh niên. Người luôn đánh giá cao vai trò và vị trí quan trọng của thanh niên Việt Nam trong các cuộc cách mạng. Vào tháng 1 năm 1946, nhân dịp xuân về - Tết đến, Bác Hồ đã viết Thư gửi thanh niên, thiếu niên và nhi đồng. Mở đầu thư, Bác viết “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”[4]. Trong Thư gửi các học sinh, ngày 4 tháng 10 năm 1945, Hồ Chủ Tịch khẳng định:“Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu”. Trong Thư gửi thanh niên, ngày 17 tháng 8 năm 1947, một lần nữa Chủ Tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Thật vậy, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên[5].

 

    Trên cơ sở lý luận của Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa ra đường lối, chủ trương và chính sách để vận động, tập hợp và đoàn kết thanh niên.

 

    Về lý luận ba vấn đề  vận động, tập hợp và đoàn kết thanh niên có khái niệm và nội hàm riêng. Công tác vận động thanh niên (thanh vận) là công tác tuyên truyền, giáo dục và động viên, cổ vũ các tầng lớp thanh niên có giác ngộ cách mạng, tự nguyện đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Tập hợp được hiểu là đưa thanh niên ở nhiều chỗ, nhiều nơi và nhiều thành phần khác nhau tập trung lại thành một tổ chức hoặc một đội hình để tham gia các hoạt động cách mạng. Đoàn kết thanh niên được hiểu là sự gắn kết thanh niên Việt Nam thành một khối thống nhất trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc để tham gia các phong trào cách mạng do Đảng khởi xướng và lãnh đạo.

 

    Về cơ sở lý luận tuy tách thành ba khái niệm có tính độc lập tương đối với nhau. Nhưng thực chất đây là ba vấn đề trong một. Tức là vận động để tập hợp và đi đến đoàn kết các tầng lớp thanh niên. Ba vấn đề có mối quan hệ hữu cơ, gắn bó với nhau, bổ sung cho nhau và thống nhất trong chiến lược của Đảng. Vận động là khâu được thực hiện đầu tiên, tiếp đến là tập hợp và sau đó là đoàn kết thanh niên. Vận động và tập hợp là phương thức, còn đoàn kết là mục tiêu của một nhiệm vụ chiến lược.

 

    Hiện nay trong Đảng dùng thống nhất cụm từ: Vận động, tập hợp và đoàn kết các tầng lớp nhân dân. Trong hệ thống tổ chức của Đoàn và Hội có hai cách dùng là: Tập hợp và đoàn kết hoặc là đoàn kết và tập hợp thanh niên. Tuy cách dùng có khác nhau, nhưng bản chất của vấn đề không thay đổi. Bởi vì, nếu dùng đoàn kết trước là muốn nhấn mạnh đến mục đích, đặt mục đích lên trên phương thức. Nếu đặt tập hợp lên trước là muốn nói đến thứ tự và theo quy trình phương thức là cái làm trước để đạt đến cái mục đích ở sau.

 

2. Cơ sở thực tiễn của công tác vận động, tập hợp, đoàn kết thanh niên

 

    Nhờ có cơ sở lý luận đúng đắn soi đường nên Đảng đã lãnh đạo Đoàn Thanh niên và toàn xã hội chăm lo đến công tác phát triển thanh niên trong các thời kỳ cách mạng.

 

    Đảng Cộng sản Việt Nam luôn kiên trì thực hiện quan điểm: Đảng lãnh đạo công tác thanh niên (Công tác thanh vận là công tác của Đảng) và trực tiếp lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về phương hướng, nhiệm vụ, tư tưởng, tổ chức và cán bộ; giao cho Nhà nước làm công tác quản lý thanh niên và các tổ chức quần chúng giúp Đảng làm công tác thanh vận.

 

    Trong những thời kỳ cách mạng khác nhau, Đảng ta luôn thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo công tác thanh niên và Đoàn Thanh niên. Đảng lãnh đạo công tác thanh niên về chủ trương, đường lối và chính sách. Trong tất cả các Đại hội đại biểu toàn quốc, Đảng đều đánh giá công tác thanh niên và đề ra nhiệm vụ lãnh đạo công tác thanh niên. Trong một số thời kỳ cụ thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư và BCH Trung ương Đảng ra Nghị quyết chuyên đề về sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên. Kế thừa và phát triển các quan điểm của Đảng trong các nhiệm kỳ trước, nhiệm kỳ Đại hội lần thứ X, tại kỳ họp thứ 7, ngày 25 tháng 7 năm 2008 đã ra Nghị quyết số 25 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. Nghị quyết 25 BCH Trung ương Đảng khóa X là kết tinh của các Nghị quyết trước đó của Đảng về công tác thanh niên. Nghị quyết 25 đã đánh giá cao vai trò của thanh niên Việt Nam và tầm quan trọng của công tác thanh niên: “Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Chăm lo, phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm cho ổn định và phát triển vững bền của đất nước”. Và:“Công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc”. Đường lối chiến lược và quan điểm trên của Đảng là phương hướng, nhiệm vụ để Đảng, Nhà nước và toàn xã hội chăm lo, phát triển thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế.

 

    Trên cơ sở đường lối, chủ trương và chính sách của Đảng, Nhà nước xây dựng những chính sách cụ thể nhằm phát triển thanh niên. Đảng lãnh đạo Nhà nước làm công tác quản lý thanh niên và công tác thanh niên bằng các Nghị quyết và thông qua đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng công tác trong các cơ quan của Nhà nước. Phương pháp lãnh đạo này nhằm đảm bảo sự nhất quán về chủ trương, phương hướng, nội dung và phương thức lãnh đạo công tác thanh niên. Nghị quyết 25 của BCH Trung ương Đảng khóa X đã đánh giá những yếu kém, khuyết điểm trong công tác quản lý nhà nước về công tác thanh niên: “Nhà nước chậm thế chế hóa và triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác thanh niên; thiếu những chính sách nhất quán, đồng bộ, lâu dài đối với thanh niên; chưa có chính sách cụ thể để bồi dưỡng, đào tạo, sử dụng tài năng trẻ, việc thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên còn hạn chế. Nhiều bộ, ngành, địa phương chưa làm tốt trách nhiệm chăm lo, bồi dưỡng, phát huy thanh niên thuộc lĩnh vực được phân công”. Để khắc phục những khuyết điểm, yếu kém, Nghị quyết 25 đã đề ra nhiệm vụ: “Nhà nước quản lý thanh niên và công tác thanh niên; thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng về thanh niên và công tác thanh niên thành pháp luật, chính sách, chiến lược, chương trình hành động và cụ thể hóa trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh hằng năm của các cấp, các ngành”.

 

    Từ đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân tham gia vào công tác vận động, tập hợp và đoàn kết thanh niên. Chủ trương xã hội hóa công tác thanh niên của Đảng và Nhà nước đã được Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể vận dụng vào công tác của mình. Phải nói rằng, chủ trương xã hội hóa công tác thanh niên đã phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào thực hiện công tác thanh vận của Đảng. Về nhiệm vụ của Mặt trận và các đoàn thể, Nghị quyết 25 của BCH Trung ương Đảng đã chỉ rõ: “Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong công tác thanh niên, mỗi đoàn thể phải có chương trình về công tác thanh niên, quy chế phối hợp hoạt động với Đoàn và các tổ chức thanh niên, chú trọng công tác nữ thanh niên; phân công cán bộ làm công tác thanh niên; vận động đoàn viên, hội viên thuộc đoàn thể mình tham gia tập hợp, giáo dục thanh thiếu nhi; tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên”.

 

    Đối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Nghị quyết 25 của BCH Trung ương cũng đánh giá những yếu kém, khuyết điểm và đề ra chủ trương mới là: “Đảng lãnh đạo công tác thanh niên và trực tiếp lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Xây dựng Đoàn vững mạnh là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là xây dựng Đảng trước một bước. Đảng đề ra đường lối, chủ trương định hướng cho thanh niên hành động, xác định các chuẩn mực cho thanh niên phấn đấu; xây dựng các tấm gương điển hình tiêu biểu cho thanh niên học tập và làm theo”. Đối với công tác tập hợp thanh niên, Nghị quyết 25 đã đưa ra nhiệm vụ cụ thể cho Đoàn và Hội : “Bảo đảm vai trò nòng cốt của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh; đổi mới phương thức vận động, đa dạng hóa các loại hình tập hợp để thu hút rộng rãi các đối tượng thanh niên. Tăng cường xây dựng lực lượng thanh niên nòng cốt để thành lập tổ chức cơ sở của Đoàn, Hội ở mọi lĩnh vực”.

 

    Kinh nghiệm thực tiễn đã chỉ rõ, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về thanh niên và công tác thanh niên là nhân tố quyết định sự phát triển thanh niên; đảm bảo sự quản lý nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên là điều kiện quan trọng để vận động, tập hợp và đoàn kết thanh niên; xã hội hóa công tác thanh niên là giải pháp quan trọng để phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc chăm lo, bồi dưỡng và đào tạo thanh niên.

 

    Đường lối, chủ trương của Đảng đã thể hiện việc vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào lãnh đạo thanh niên và công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước. Vấn đề cơ bản là các cấp ủy Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đưa ra các giải pháp đồng bộ, toàn diện và khả thi để triển khai và thực hiện. Thực tiễn đã chỉ ra rằng, quan tâm đến thanh niên, đầu tư cho công tác phát triển thanh niên là đầu tư cho tương lai của dân tộc. Điều đó hoàn toàn phù hợp với quan điểm của Mác. Vào năm 1844, khi nghiên cứu “Thế hệ đang lớn lên của giai cấp vô sản”, Mác đã rút ra kết luận nổi tiếng: “Những người công nhân tiên tiến nhất ý thức đầy đủ rằng, tương lai của giai cấp họ, và kế đó là tương lai của nhân loại, hoàn toàn phụ thuộc vào sự giáo dục thế hệ công nhân đang lớn[6].

 

3. Những vấn đề đặt ra cho công tác vận động, tập hợp và đoàn kết thanh niên

 

    Hiện nay công tác vận động, tập hợp và đoàn kết thanh niên đang đứng trước những thuận lợi và thời cơ lớn, và cũng đang phải đối mặt với những khó khăn và thách thức không nhỏ. Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XI đã thông qua Cương lĩnh Chính trị Xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và đưa ra nhiệm vụ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội để đến năm 2020 cơ bản nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, làm tiền đề đến năm 2030 trở thành nước công nghiệp hiện đại. Từ nay đến năm 2020 nước ta tiếp tục đổi mới toàn diện, đẩy mạnh CNH, HĐH, phát triển kinh tế tri thức, hội nhập quốc tế sâu rộng.

 

    Bối cảnh trong nước và quốc tế tạo ra thuận lợi và thời cơ cũng đem đến những khó khăn và thách thức cho công tác vận động, tập hợp và đoàn kết thanh niên. Thuận lợi và khó khăn, thời cơ và thách thức đan xen nhau và có tác động nhiều chiều lên các đối tượng thanh niên.

 

    Qua nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy thanh niên Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước sẽ có sự biến chuyển cả về số lượng và chất lượng. Thanh niên nông thôn sẽ giảm dần theo sự chuyển đổi nền kinh tế và tốc độ đô thị hóa cũng như tốc độ công nghiệp hóa ngày càng nhanh. Thanh niên học sinh và sinh viên sẽ tăng lên theo chủ trương xã hội hóa học tập và đại chúng hóa đại học. Thanh niên tham gia vào đội quân di cư trong nước và đi lao động, học tập ở nước ngoài sẽ tăng nhanh trong những năm tới. Thanh niên có trình độ văn hóa, tay nghề và chuyên môn cao hơn trước nhờ thực hiện thị trườnglao động trong nước và quốc tế. Thanh niên sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn và trực tiếp hơn bởi xu hướng toàn cầu hóa, xu hướng thanh niên toàn cầu và công nghệ thông tin phát triển nhanh chóng. Thanh niên có tư tưởng đa chiều hơn và đòi hỏi cao hơn về dân chủ, công khai và công bằng. Thanh niên có nhu cầu và sở thích đa dạng và gần tiếp cận với nhu cầu của thanh niên thế giới. Nhu cầu và nguyện vọng của thanh niên rất đa dang và luôn vượt lên trên khả năng của đất nước, gia đình và bản thân thanh niên.

 

    Xu hướng chung của thanh niên Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đòi hỏi Đoàn, Hội phải có các giải pháp toàn diện, đồng bộ và khả thi để làm tốt công tác vận động, tập hợp và đoàn kết thanh niên. Để làm tốt công tác thanh vận của Đảng, Đoàn và Hội cần thực hiện một số giải pháp sau:

 

    - Thứ nhất, cần đổi mới tư duy lý luận để có phương pháp tiếp cận khách quan, khoa học đối với các đối tượng thanh niên. Cần đổi mới công tác vận động, tập hợp thanh niên. Phải chuyển phương pháp tiếp cận và phương pháp công tác với thanh niên theo hình thức: nói cho thanh niên biết, thanh niên bàn, thanh niên làm và thanh niên kiểm tra sang phương thức: Nói cho thanh niên biết, truyền thông cho thanh niên hiểu, định hướng cho thanh niên thảo luận, tư vấn cho thanh niên làm và kiểm tra. Hình thức mới nhằm làm cho thanh niên hiểu rõ về bản chất của từng vấn đề, để Đoàn, Hội giữ vai trò định hướng, tư vấn và hướng dẫn thanh niên tham gia. Thực hiện theo phương thức mới sẽ làm cho thanh niên tự tin, tự chủ và sáng tạo trong các hoạt động do Đoàn và Hội tổ chức.

 

    - Thứ hai, Đoàn cần đề xuất với Đảng và Nhà nước tiến hành nghiên cứu tình hình thanh niên và công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước. Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn về thanh niên và công tác thanh niên đề ra các giải pháp vận động, tập hợp và đoàn kết thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước.

 

    - Thứ ba, Đoàn cần thực hiện vai trò nòng cốt chính trị trong phong trào thanh niên và các tổ chức của thanh niên. Cần đa dạng hóa các hình thức tập hợp thanh niên vào các đội hình và các tổ chức như: CLB, các hội xã hội - nghề nghiệp, xã hội – từ thiện và xã hội – nhân đạo để tập hợp rộng rãi các đối tượng thanh niên. Thường xuyên tổ chức các phong trào và các cuộc vận động để thu hút thanh niên tham gia. Thông qua các hoạt động thực tiễn để thanh niên được cống hiến và trưởng thành.

 

    - Thứ tư, Đoàn phải đại diện và chăm lo, bảo vệ lợi ích và nhu cầu chính đáng và hợp pháp của thanh niên. Trong đó chú ý chăm lo, bảo vệ lơi ích chính trị, kinh tế và xã hội của thanh niên. Cùng với việc chăm lo các nhu cầu về việc làm, học tập vui chơi giải trí của thanh niên với chăm lo đến các nhu cầu mới của thanh niên như: được tin tưởng, được đánh giá đúng, được dân chủ và công khai, được thực hiện công bằng trong đào tạo và sử dụng thanh niên. Đoàn và Hội có các hoạt động nhằm chăm lo, hỗ trợ những sáng kiến và sáng tạo của thanh niên. Có các giải pháp hữu hiệu để phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ cho đất nước.

 

    - Thứ năm, cần đảm bảo các quyền tiếp cận của thanh niên với: thông tin có đinh hướng; các chủ trương, chính sách và luật pháp có liên quan đến phát triển thanh niên; các nguồn lực trong nước và quốc tế trong phát triển thanh niên; các hoạt động của các tổ chức quần chúng nhân dân và các hoạt động quốc tế.

 

     - Thứ sáu, phối hợp với Nhà nước và các cấp của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân để làm công tác vận động, tập hợp và đoàn kết thanh niên. Phối hợp với các tổ chức thanh niên quốc tế và các tổ chức quốc tế để học tập kinh nghiệm và tranh thủ nguồn lực phục vụ cho chiến lược phát triển thanh niên.

 

    - Thứ bảy, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách , pháp luật của Nhà nước có liên quan đến phát triển thanh niên.

 

    Công tác vận động, tập hợp và đoàn kết thanh niên là công tác quan trọng của Đảng, Nhà nước, Mt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước. Để làm tốt công tác thanh vận trong thời gian tới, các cấp và cán bộ của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân phải học tập và  làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh:“Những người phụ trách dân vận cần phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm. Chứ không phải chỉ nói suông, chỉ ngồi viết mệnh lệnh. Họ phải thật sự nhúng tay vào việc” [7].

 

Chú thích:   

[1] Mác – Ănghen. Tuyển tập, tập 7, tr.336.

[2] Lênin. Toàn tập, tập 9, tr.247.

[3] Mác – Ănghen. Tuyển tập, tập 36, tr.23

[4] Hồ Chí Minh.Tuyển tập, tập 4. NXB Chính trị quốc gia. Hà Nội-1980, tr.94

[5] Hồ Chí Minh. Tuyển tập, tập 1. NXB Chính trị Quốc gia. Hà Nội – 2002,tr.18.

[6] Mác – Ănghen.Tuyển tập, tập 16, tr.198.

[7] Hồ Chí Minh. Tuyển tập, tập 1. NXB Chính trị Quốc gia. HN – 2002, tr.241.

 

-----------------------------------------

 

Tạp chí điện tử Thanh Niên Việt
Cơ quan của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Giấy phép hoạt động Tạp chí điện tử Thanh niên Việt  số 08/GP - Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 04-01-2011.

Chỉ số xuất bản: ISSN 08866 - 8507 TCTN

Tổng Biên tâp: TS. Lê Văn Cầu;

Phó tổng biên tập: Nguyễn Toàn Thắng, Đỗ Quang Huỳnh

Tòa soạn: Số 5 Chùa Láng, Quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 043.7751.671  -  Fax: 043.7751.798 
Email: thanhnienviet.vn@gmail.com

Ban đại diện phía Nam: 321L Đào Duy Anh - Phường 9 - Quận Phú Nhuận - TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08)3.8422.616 - Fax: (08)3.8422.615

Email: tapchithanhnien@yahoo.com

Thiết kế và Tài trợ bởi VietNet Jsc