Chương trình công tác và phong trào thanh thiếu nhi năm 2012

In trang

(TNV) - Số: 355/CT-TWĐTN, ngày 11 tháng 01 năm 2012.

 

CHƯƠNG TRÌNH

Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2012

 

Năm 2012 là năm diễn ra Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ X; năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 - 2015) và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011 - 2020),  Ban Chấp hành Trung ương Đoàn triển khai chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2012, cụ thể như sau:

 

Chủ đề công tác:  Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn

 

I. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

 

1- Củng cố tổ chức Đoàn, nâng cao chất lượng đoàn viên, kiện toàn theo hướng chuẩn hoá đội ngũ cán bộ, tổ chức tốt đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X.

 2- Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất và thử nghiệm các phương thức, mô hình giáo dục phù hợp với các lứa tuổi thanh thiếu nhi.

3- Đẩy mạnh các phong trào hành động của thanh niên, xung kích thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, vì an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, tham gia giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm trật tự an toàn giao thông; đồng hành với thanh niên, tham gia xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự phát triển của đất nước.

 

II. CHỈ TIÊU CƠ BẢN

 

1- 100% tổ chức Đoàn từ cấp Trung ương đến tỉnh, huyện có công trình thanh niên; 100% tổ chức Đoàn ở cơ sở có công trình hoặc phần việc thanh niên.

2- 100% Đoàn xã tại các xã trong chương trình xây dựng nông thôn mới có kế hoạch và tham gia thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Đoàn cơ sở khu vực khác lựa chọn thực hiện ít nhất 01 việc làm thiết thực xây dựng nông thôn mới.

3- 100% Đoàn phường, thị trấn, trường Trung học phổ thông tổ chức tốt hoạt động tuyên truyền và tham gia bảo đảm an toàn giao thông.

4- Tổ chức tư vấn, hướng nghiệp, hỗ trợ nghề nghiệp, việc làm cho học sinh Trung học phổ thông, bộ đội xuất ngũ, sinh viên, học sinh trung cấp chuyên nghiệp và các đối tượng thanh niên khác đạt 2.000.000 đoàn viên, thanh niên.

5- Các cấp bộ đoàn huy động từ các nguồn xã hội hoá để trao các học bổng, giải thưởng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi, đạt mức 100 tỷ đồng và hỗ trợ, giúp đỡ 500.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

6- 100% Đoàn xã, phường, thị trấn đăng ký và thường xuyên giúp đỡ ít nhất 01 thanh niên chậm tiến, có địa chỉ cụ thể.

7- Toàn Đoàn kết nạp 1.200.000 đoàn viên mới; giới thiệu cho Đảng 300.000 đoàn viên ưu tú. 100% các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cơ sở được tham dự ít nhất 01 lớp đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội do Đoàn cấp trên tổ chức.

 

III. NHỮNG NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP CHỦ YẾU

 

1- Công tác giáo dục

 

- Tiếp tục đẩy mạnh học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của tổ chức cơ sở Đoàn bằng nhiều hình thức phong phú và sinh động, gắn với đánh giá chất lượng đoàn viên, biểu dương, tôn vinh các cá nhân và giới thiệu, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

- Triển khai sáng tạo công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên; tổ chức học tập 6 bài học lý luận chính trị; tổ chức hội thi các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường đại học, cao đẳng, thanh niên lực lượng vũ trang; đẩy mạnh triển khai chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” trong thanh thiếu nhi.

- Tổ chức tốt các hoạt động giáo dục truyền thống nhân các ngày kỷ niệm lớn của Đảng, của đất nước, của dân tộc. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và chào mừng kết quả đại hội Đoàn các cấp.

- Thực hiện các nội dung, phương pháp phù hợp để tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, đặc biệt là trong các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông; chú trọng biện pháp giáo dục thông qua việc giúp thanh thiếu nhi hình thành những hành vi, thói quen tốt, có ý thức đấu tranh phòng chống những biểu hiện lệch chuẩn về đạo đức, lối sống và tệ nạn xã hội. Thực hiện mỗi đơn vị xã, phường, thị trấn quản lý, giúp đỡ, giáo dục ít nhất 01 thanh thiếu niên chậm tiến.

- Các cơ sở Đoàn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong thanh thiếu nhi, nhất là các Luật Giao thông, Bộ Luật hình sự, Luật Thanh niên, Luật bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em… Đặc biệt chú ý đẩy mạnh triển khai chương trình Khi tôi 18 trong các trường Trung học phổ thông.

- Củng cố, nâng cao chất lượng việc nắm bắt tình hình, định hướng dư luận xã hội trong thanh niên. Tổ chức Đoàn các cấp kịp thời báo cáo cấp uỷ và Đoàn cấp trên những vấn đề nảy sinh liên quan đến tình hình thanh niên. Viện Nghiên cứu thanh niên tổ chức điều tra cơ bản nghiên cứu tình hình thanh niên; các Tỉnh, Thành đoàn, đoàn trực thuộc báo cáo tình hình thanh niên định kỳ 3 tháng/lần.

 

2- Phong trào “Năm xung kích phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc”

 

- Các cấp bộ Đoàn đăng ký, đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên gắn với phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết những vấn đề cấp thiết về môi trường, giao thông, trật tự xã hội... Tích cực thực hiện cuộc vận động Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, cuộc vận động“Xây dựng văn minh đô thị”.

- Triển khai có hiệu quả phong trào "Sáng tạo trẻ”, chương trình hỗ trợ sáng kiến, ý tưởng sáng tạo trong thanh thiếu niên, như: xây dựng các quỹ, câu lạc bộ hỗ trợ sáng kiến, ý tưởng sáng tạo; xây dựng các giải thưởng, học bổng, khuyến khích và hỗ trợ thanh niên thực hiện các sáng kiến, ý tưởng sáng tạo và nghiên cứu khoa học.

- Thực hiện có hiệu quả Tháng Thanh niên năm 2012, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè - 2012 với chủ đề “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”; tổ chức các hoạt động chung sức cùng cộng đồng, hướng về địa bàn khó khăn, giúp đỡ các hộ nghèo,"Tiếp sức đến trường", "Tiếp sức mùa thi", “Hiến máu nhân đạo”, Củng cố và phát triển các đội thanh niên tình nguyện tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, truyền thông về dân số, sức khỏe, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai... Xây dựng lực lượng thanh niên xung phong, các đội hình thanh niên đảm nhận, thực hiện các chương trình tham gia phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị, đặc biệt ở những lĩnh vực, địa bàn khó khăn.

- Triển khai sâu rộng cuộc vận động "Thanh niên với văn hóa giao thông" hưởng ứng Năm quốc gia về An toàn giao thông; vận động thanh thiếu niên thực hiện pháp luật về an toàn giao thông; tích cực tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông tại các thành phố lớn; thực hiện quản lý, giáo dục thanh thiếu nhi vi phạm hoặc có biểu hiện vi phạm an toàn giao thông tại các cơ sở Đoàn.

- Đẩy mạnh thực hiện tốt phong trào “Thanh niên quân đội thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”, phong trào “Tuổi trẻ công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy - xung kích, sáng tạo, tình nguyện lập công vì an ninh Tổ quốc”, phong trào đoàn kết 3 lực lượng: thanh niên lực lượng vũ trang, thanh niên trường học, thanh niên trên địa bàn dân cư. Phát huy vai trò nòng cốt của thanh niên quân đội, thanh niên công an trên mặt trận bảo đảm quốc phòng - an ninh, đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.Tuyên truyền, vận động thanh niên lên đường nhập ngũ đảm bảo chỉ tiêu và chất lượng; tham gia thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”, nâng cao chất lượng các hoạt động kết nghĩa với nội dung thiết thực giữa các cơ sở vùng đồng bằng, vùng ít khó khăn với các cơ sở vùng núi, hải đảo, vùng khó khăn; gắn nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng an ninh với công tác xoá đói giảm nghèo, nâng cao dân trí. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng “Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương”, tăng cường các hành trình đến các vùng biển đảo của Tổ quốc. Tổ chức tốt chương trình "Xuân biên giới, Tết hải đảo" đến với các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ và nhân dân, tuổi trẻ những nơi tiền tiêu của Tổ quốc. Đồng thời, tổ chức tốt các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống n­ước nhớ nguồn” nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, dân tộc.

- Tăng cường cung cấp thông tin về hội nhập kinh tế quốc tế, về cơ hội và thách thức, kinh nghiệm trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế trên hệ thống báo chí, bản tin nội bộ của Đoàn, khuyến khích thanh thiếu niên tích cực học tập tin học, ngoại ngữ; tiếp tục triển khai chương trình doanh nghiệp trẻ và thanh niên Việt Nam đi đầu trong hội nhập kinh tế quốc tế;thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Thanh niên Việt Nam đồng hành cùng hàng Việt Nam”.

 

3- Phong trào “Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”

 

- Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động hỗ trợ, khuyến khích thanh thiếu nhi thi đua học tập; phát triển các câu lạc bộ học thuật trong học sinh, sinh viên. Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Sinh viên 5 tốt" trong sinh viên đại học, cao đẳng, phong trào “Ba rèn luyện” trong học sinh trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ học sinh, sinh viên vay vốn tín dụng học tập. Đảm nhận và tổ chức thực hiện công trình xây dựng các nhà bán trú dân nuôi. Tổ chức cho thanh niên tham gia phổ cập giáo dục, chống tái mù chữ; hỗ trợ thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn đến trường.

- Xây dựng các chương trình truyền thông nâng cao nhận thức về nghề nghiệp và việc làm phù hợp với từng đối tượng thanh niên; tư vấn, hỗ trợ thanh niên khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp. Tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ Đoàn xã, phường và giáo viên trẻ trong các trường Trung học phổ thông về tư vấn nghề nghiệp và việc làm. Hỗ trợ, hướng dẫn thanh niên vay vốn học nghề và giải quyết việc làm từ Ngân hàng chính sách xã hội; thành lập các tổ vay vốn, tiết kiệm giúp thanh niên lập nghiệp. Chủ động nắm bắt nhu cầu việc làm của thanh niên, tìm hiểu nhu cầu lao động của các doanh nghiệp để giới thiệu việc làm cho thanh niên. Tổ chức "Hội chợ việc làm", ngày hội nghề nghiệp và việc làm, sàn giao dịch việc làm. Củng cố, mở rộng và nâng cao năng lực hoạt động của các trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm thanh niên; phát triển mô hình "Dạy nghề tại chỗ" gắn với giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn. Phát triển các làng thanh niên, khu kinh tế thanh niên, trang trại trẻ, các loại hình hợp tác, hợp tác xã trong thanh niên, câu lạc bộ khuyến nông, lâm, ngư, khuyến công, các nhóm thanh niên giúp nhau lập nghiệp.

- Tổ chức thường xuyên các hội thi, hội diễn, liên hoan nghệ thuật, thể thao quần chúng trong thanh thiếu nhi; tham gia giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, nét đẹp văn hóa các vùng, miền; phát triển các câu lạc bộ sở thích trong thanh niên. Phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao cho thanh niên công nhân tại một số khu công nghiệp, khu chế xuất. Tổ chức liên hoan văn hóa thanh niên các dân tộc thiểu số; biểu dương, tôn vinh các gia đình trẻ văn hóa tiêu biểu. Các Tỉnh, Thành đoàn tham mưu, đề xuất quy hoạch điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi ở các quận, huyện, xã, phường, khu công nghiệp, khu chế xuất. Phát huy các thiết chế văn hóa, như: Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi, Nhà Thiếu nhi, Nhà văn hóa xã, phường, thôn, xóm... trong việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao cho thanh thiếu nhi.

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho thanh niên về vai trò của kỹ năng xã hội; tổ chức trại huấn luyện kỹ năng xã hội cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội cấp cơ sở; nâng cao kỹ năng xã hội cho thanh niên gắn với nội dung sinh hoạt chi đoàn, chi hội; triển khai rộng rãi hơn chương trình “Học kỳ trong quân đội, Trải nghiệm quân ngũ, Học làm người có ích”…

 

4- Công tác xây dựng Đoàn, củng cố, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền nhân dân

 

- Tập trung rà soát, củng cố đội ngũ cán bộ đoàn các cấp; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ cơ quan chuyên trách của Đoàn đảm bảo thực hiện đúng Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (ban hành kèm theo Quyết định số 289-QĐ/TW, ngày 08/02/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng); thực hiện tốt quy trình cán bộ cho đại hội Đoàn các cấp; rà soát quy hoạch, có kế hoạch sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ để đáp ứng yêu cầu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2012 – 2017.

- Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp sau đại hội, nhất là đội ngũ cán bộ Đoàn cấp cơ sở.Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn theo chức danh cán bộ Đoàn. Các Tỉnh, Thành đoàn, đoàn trực thuộc tích cực tham mưu cấp ủy luân chuyển cán bộ Đoàn cấp huyện, xã.

- Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn, xây dựng chủ điểm công tác tháng và hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi đoàn.

- Tích cực triển khai thực hiện chương trình "Rèn luyện đoàn viên", tổ chức “Ngày đoàn viên” tại các khu vực có đoàn viên nhưng chưa có tổ chức Đoàn; tích cực triển khai cuộc vận động “Xây dựng chi đoàn mạnh”; tổ chức các hình thức thi “Bí thư chi đoàn giỏi”.

- Tích cực triển khai Chương trình hành động "Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh" và Nghị quyết số 02-NQ/TWĐTN ngày 09/9/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá IX về các giải pháp để nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, tập trung ở địa bàn dân cư. Tổ chức tốt việc thảo luận, góp ý kiến xây dựng văn kiện đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X.

- Đẩy mạnh việc phối hợp với các Hội LHTN Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trong việc thành lập các tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Các tỉnh, thành Đoàn có nhiều doanh nghiệp, các khu công nghiệp, khu chế xuất thúc đẩy việc thành lập Văn phòng hỗ trợ thanh niên công nhân.

- Phát triển các tổ chức thanh niên do Đoàn làm nòng cốt, đa dạng hoá các câu lạc bộ, đội, nhóm theo nghề nghiệp, nhu cầu, sở thích trong thanh niên; tăng cường các hình thức đoàn kết tập hợp thanh niên ở địa bàn dân cư, trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, trong khối du lịch, dịch dụ và thanh niên Việt Nam ở nước ngoài.

- Củng cố tổ chức, đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát; đầu tư nguồn lực để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát ở các cấp nhằm góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác chỉ đạo, các mặt hoạt động của Đoàn. Chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chương trình công tác của Đoàn phục vụ việc tổng kết nhiệm kỳ và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ mới.

- Đẩy mạnh triển khai Chương trình hành động của Đoàn thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

- Tham mưu hoàn thiện các quy trình bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp. Triển khai hiệu quả Cuộc Vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”.

 

5- Công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng và phụ trách Đội

 

- Chủ động phối hợp khai thác có hiệu quả các nguồn lực chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; thực hiện các công trình “Vì đàn em thân yêu”; chăm sóc, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tập trung xây dựng các công trình dành cho thiếu nhi khu vực nông thôn, miền núi, vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam”.

- Nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”; phong trào“Nói lời hay, làm việc tốt, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ”; phong trào "Kế hoạch nhỏ". Nâng cao chất lượng công tác đội viên trưởng thành, công tác nhi đồng và hoạt động thiếu nhi trên địa bàn dân cư.

- Tổ chứcđào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác thiếu nhi, Tổng phụ trách Đội, phụ trách thiếu nhi trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, nhà thiếu nhi. 

- Rà soát, triển khai đề án quy hoạch mạng lưới nhà thiếu nhi các cấp, trong đó quan tâm đề xuất xây dựng hệ thống nhà thiếu nhi cấp huyện và cơ chế quản lý, khai thác, sử dụng các điểm vui chơi cho thiếu nhi ở cơ sở, hướng dẫn tổ chức và hoạt động của nhà thiếu nhi cấp tỉnh. Tăng cường huấn luyện cán bộ phụ trách đội, chỉ huy đội và các hoạt động trang bị kỹ năng cho thiếu nhi.

 

6- Công tác quốc tế thanh niên

 

- Nâng cao chất lượng công tác đối ngoại của Đoàn gắn với triển khai thực hiện Chỉ thị 04 CT/TW  ngày 06 tháng 7 năm 2011của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới"; tổ chức tốt các hoạt động chính trị đối ngoại và giao lưu hữu nghị thanh niên tại Việt Nam trong năm 2012, đặc biệt tổ chức tốt các hoạt động chào mừng "Năm đoàn kết hữu nghị Việt - Lào”, Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Việt Nam - Hàn Quốc.

- Chú trọng tuyên truyền nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, nhận thức và hiểu biết về tình hình quốc tế cho cán bộ Đoàn và thanh thiếu nhi trong giai đoạn mới.

- Tăng cường cung cấp thông tin có tính hướng dẫn, định hướng các hoạt động thanh niên ngoài nước hướng tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X.

- Tiếp tục chủ động khai thác nguồn lực quốc tế và trong nước phục vụ phong trào thanh thiếu niên và các hoạt động đối ngoại của Đoàn, Hội.

 

7- Tích cực tham mưu tăng cường công tác thanh niên, tạo cơ chế cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi

 

- Tập trung tham mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”; tham mưu triển khai chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2011 - 2020.

- Trung ương Đoàn tập trung nghiên cứu, đề xuất về cơ chế, chính sách với Đảng, Nhà nước để tạo điều kiện tốt nhất cho công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi, gồm: Chính sách phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng tài năng trẻ; Chính sách tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và sử dụng cán bộ trẻ; Chính sách thanh niên tình nguyện thời kỳ mới; hoàn thiện chính sách đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên.

- Phối hợp các bộ, ngành liên quan đánh giá việc thực hiện công tác quy hoạch, đầu tư các công trình phục vụ học tập, sinh hoạt cho thanh thiếu nhi; đẩy mạnh triển khai các đề án, công trình đã có chủ trương.

- Các cấp bộ đoàn tham mưu cho cấp uỷ, lãnh đạo chính quyền định kỳ tổ chức gặp gỡ, trao đổi, đối thoại giữa đoàn viên thanh niên qua các diễn đàn do Đoàn tổ chức.

- Tiếp tục thực hiện tốt phương châm tập trung cho cơ sở, cán bộ đoàn thường xuyên đến với thanh niên; quan tâm, chăm lo giải quyết các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên thanh niên. Nâng cao tính thiết thực, hiệu quả trong các hoạt động, chương trình, dự án, công trình do Đoàn đảm nhận, phát huy được tinh thần tự giác của đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia.

 

IV. DỰ KIẾN MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG LỚN

 

1- Hoạt động do Trung ương Đoàn tổ chức

 

- Tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2012-2017.

- Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ 2.

- Festival Thanh niên nông thôn toàn quốc 2012.

- Liên hoan “Thiếu nhi nghèo vượt khó” toàn quốc lần thứ 2.

- Tuyên dương “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ 3.

 

2- Những ngày Thanh niên cùng hành động

 

- Ngày hội thanh niên Việt Nam vào dịp 26/3/2012.

-Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ tại các nghĩa trang, tượng đài liệt sỹ vào tối ngày 26/7/2012.

-  Tổ chức Đêm hội trăng Rằm cho thiếu nhi vào 29/9/2012 (14/8 Âm lịch).

 

----------------------------------

 

Tạp chí điện tử Thanh Niên Việt
Cơ quan của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Giấy phép hoạt động Tạp chí điện tử Thanh niên Việt  số 08/GP - Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 04-01-2011.

Chỉ số xuất bản: ISSN 08866 - 8507 TCTN

Tổng Biên tâp: TS. Lê Văn Cầu;

Phó tổng biên tập: Nguyễn Toàn Thắng, Đỗ Quang Huỳnh

Tòa soạn: Số 5 Chùa Láng, Quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 043.7751.671  -  Fax: 043.7751.798 
Email: thanhnienviet.vn@gmail.com

Ban đại diện phía Nam: 321L Đào Duy Anh - Phường 9 - Quận Phú Nhuận - TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08)3.8422.616 - Fax: (08)3.8422.615

Email: tapchithanhnien@yahoo.com

Thiết kế và Tài trợ bởi VietNet Jsc